Kategorie: Praca

BHP na budowie

Zasady bezpieczeństwa pracy na budowie zawarte są zarówno w Prawie budowlanym, jak i Kodeksie pracy. Ze względu na to, że różnego rodzaju prace budowlane wiążą się z pewnymi zagrożeniami, niezmiernie ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno przez pracodawców, jak i samych pracowników. Dzięki temu uchronimy zdrowie, a nawet i życie osób pracujących na budowie. Plac budowy to przeróżne zadania, które nieraz wiążą się z ryzykiem wypadków. Jednym z najczęstszych są upadki z wysokości. Stabilne rusztowania, dobrze zapięte szelki bezpieczeństwa, odpowiedni ubiór i praca w dogodnych warunkach atmosferycznych to tylko niektóre z wyznaczników bezpieczeństwa, które spełnione redukują ryzyko wypadków. Poznaj inne zasady BHP, które obowiązują na budowie.

Kierownik budowy w ochronie zdrowia

Za bezpieczeństwo na budowie odpowiada bezpośrednio kierownik budowy, a także kierownicy robót. Kierownik może, ale nie musi pełnić jednocześnie funkcji koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na placu budowy. Kierownik ma prawo do powołania na stanowisko takiego koordynatora jednego ze swoich pracowników, co jednak nie jest równoznaczne z przeniesieniem na tego pracownika odpowiedzialności za zachowanie zasad BHP. Taka odpowiedzialność ciąży na kierowniku. Wyznaczony pracownik ma jedynie koordynować BHP. Nie może być to przypadkowa osoba – musi posiadać właściwą wiedzę i doświadczenie. Taka osoba musi orientować się również w organizacji pracy i zasad realizowania całego procesu budowlanego.

Planowanie procesu budowy

Proces budowy musi być odpowiednio zaplanowany i zorganizowany. Na każdej budowie powinny obowiązywać dokumenty określane jako „plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W takich dokumentach zawarte są zasady BHP, z którymi powinni zapoznać się wszyscy pracownicy danej budowy. Podstawowe zasady zawarte w BHP dotykają takich tematów jak: ochrona przeciwpożarowa, obsługa urządzeń technicznych, praca na wysokościach, zabezpieczenie przed hałasem i pyłami, używanie substancji chemicznych, przydział odzieży i obuwia ochronno-roboczego, poruszanie się po placu budowy i wdrażanie do pracy nowych pracowników budowy.

Zadania kierownika budowy

Na kierowniku budowy ciąży oczywiście odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia pracowników. Zadaniem kierownika budowy jest takie planowanie i organizowanie całego procesu budowlanego, by spełniać określone kryteria. Wszystkie wdrożone procesy i technologie muszą być jak najmniej szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni pod kątem właściwego użytkowania otrzymanych środków ochrony.