Kategorie: Bezpieczeństwo

Jakie projekty uzgadnia rzeczoznawca PPOŻ?

Standardy związane z ochroną przeciwpożarową są szalenie ważne i dlatego trzeba zrobić wszystko, aby spełnić określone przepisami wymagania. Kwestii absolutnie nie wolni zignorować, ponieważ wiele od niej zależy. Wszelkie decyzje podejmowane w związku ze wznoszeniem obiektów muszą uwzględniać aspekt PPOŻ, aczkolwiek prawo jest w tym zakresie w miarę precyzyjne. W polskich przepisach, w tym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji, wskazuje się typy obiektów, jakie muszą zostać objęte dodatkową procedurą konsultacyjną. Chodzi o uzgodnienia projektów architektonicznych, którą to sprawą zajmuje się rzeczoznawca pożarowy. Trzeba też zaznaczyć, że osoba taka musi mieć należyte uprawnienia, dlatego najlepiej zwrócić się do uznanego specjalisty lub firmy, jaka zajmuje się tematyką PPOŻ w szerszym rozumieniu. Najczęściej takie podmioty świadczą dodatkowe usługi konsultacyjne i mogą tym samym zaopiniować projekty obiektów mieszkalnych lub użytkowych. W pewnych przypadkach przedłożenie opinii takiego eksperta jest wymagane prawnie.

Rzetelny i kompetentny rzeczoznawca pożarowy – gdzie takiego szukać?

Osoba, która może wykonywać zadania typowe dla rzeczoznawców PPOŻ musi mieć wiedzę, jaka pozwoli na zweryfikowanie treści projektów pod kątem wymogów ochrony przeciwpożarowej. Najłatwiej będzie skierować swoje kroki do przedsiębiorstwa zajmującego się w ramach swojej codziennej aktywności tego rodzaju zagadnieniami. Zwykle takie firmy kompleksowo obsługują klientów, chociażby na odcinku związanym z przygotowaniem infrastruktury PPOŻ, przeglądów technicznych gaśnic czy konfiguracją systemów wczesnego wykrywania ognia i dymu. Rzeczoznawca pożarowy przygląda się z kolei projektom budynków i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi w Polsce wymogami ochrony PPOŻ. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, przekazuje on swoje uwagi autorowi projektu, który następnie nanosi odpowiednie poprawki. Wszystko to rzecz jasna po to, aby postawiony i użytkowany obiekt był bezpieczny dla przebywających w nim osób.

Rzeczoznawca pożarowy – dlaczego odgrywa tak istotną rolę?

Mylą się ci, którzy sądzą, że kwestie zatwierdzania projektów w kontekście PPOŻ to zwykła formalność.

Sprawy mają się zgoła inaczej i tak naprawdę wiele pierwotnych założeń trzeba zweryfikować, aby budynek mógł być bezpiecznie używany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Rzeczoznawca pożarowy analizuje projekty i wydaje swoją opinię – niekoniecznie pozytywną. Ponosi on istotną odpowiedzialność, ponieważ jeśli zatwierdzi projekt obarczony błędami może mieć potem kłopoty. Szczególnie w sytuacji, gdy dojdzie do niebezpiecznego incydentu powiązanego z brakami w zrealizowanym projekcie. Wówczas w grę wchodzi nawet odpowiedzialność karna, więc sprawy nie wolno w żadnym stopniu zignorować. Zaangażowanie eksperta PPOŻ do współpracy nierzadko ma już miejsce na wczesnym etapie prac nad projektem. Sprawdza on na bieżąco, czy wszystko jest w najlepszym porządku, wskazując na ewentualne problemy. W ten sposób działa wiele pracowni architektonicznych.

Czy rzeczoznawca pożarowy musi mieć specjalne uprawnienia?

Nie każdy może zajmować się opiniowaniem projektów w zakresie ich zgodności z założeniami ochrony przeciwpożarowej. Konieczna jest wiedza i znajomość regulacji, jednakże aspekty te także podlegają weryfikacji. Generalnie każdy rzeczoznawca pożarowy uprawnienia swoje co do zasady uzyskuje bezpośrednio od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jedynie z takim potwierdzeniem swoich kompetencji może legalnie i skutecznie opiniować projekty. Naturalnie może też świadczyć wiele innych usług. Chodzi tu między innymi o sporządzanie raportów po incydentach, a także o przeprowadzanie dogłębnych audytów związanych ściśle z przedmiotową tematyką. Następnie z takich audytów można wyciągnąć wnioski, które pozwolą usunąć wszelkie błędy i „uszczelnić” stan zabezpieczeń celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia pożaru, jak i jego negatywnych konsekwencji.